วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

ระเบียบการยืม - คืน


ระเบียบการยืม-คืนสื่อห้องสมุด

1.  สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน  3  เล่ม  ระยะเวลาในการยืม  7  วัน  ส่งเกินกำหนดสมาชิกจะเสียค่าปรับเล่มละ  1  บาท  ต่อวัน
2.  สมาชิกสามารถยืมวีซีดีได้ครั้งละไม่เกิน  3  เรื่อง    ระยะเวลาในการยืม  7  วัน  ส่งเกินกำหนด  สมาชิกจะเสียค่าปรับเรื่องละ  3  บาท  ต่อวัน
3.  หนังสืออ้างอิงและวารสารใหม่ไม่อนุญาตให้ยืมกลับบ้าน   สมาชิกสารถขอยืมถ่ายเอกสารได้แต่ต้องคืนภายในวันนั้น ๆ
4.  หากสมาชิกทำสื่อหาย  ขาดหรือชำรุด  จนไม่สามารถซ่อมแซมได้   สมาชิกต้องชดใช้ตามราคาสื่อนั้น ๆ

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร