วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

                                                                       วิสัยทัศน์
ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี                                                                          พันธกิจ

                                  1.ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ

                                  2.จัดบรรยากาศที่ดีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         
                                  3.ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร