วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ประวัติบุคลากร

น.ส.ฌัฐพัชร์  ภูวิชญานุวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง


ข่าววันนี้

ข่าวเด่นวันนี้

ปะทะละเลงเลือด ทหารพลีชีพอีก 1 ศพ  

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอท่าหลวง

น้ำตกวังก้านเหลือง
น้ำตกเป็นสถานที่พักผ่อน และคลายร้อนวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนเดือนเมษายน 53

รายการหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2553
1.ผมจะเป็นคนดี  ผู้แต่ง วิกรม กรมดิษฐ์
2.วารสารชีวจิต
3.วารสารมติชนสุดสัปดาห์
4.วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง  จัดโครงการเรารักการอ่าน ขอเชิญประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเรารักการอ่านและรับของที่ระลึก ตั้งแต่บัดนี้ -30 กันยายน 2553 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง
สมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง ศูนย์การเรียนชุมชนที้ง 6 ตำบล หรือโทรศัพท์ 036646336

2.กศน.อำเภอท่าหลวง ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     # ระดับประถมศึกษา
     # ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     # ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักฐานการสมัคร
     @ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     @ สำเนาทะเบียนบ้าน
     @ วุฒิการศึกษา
     @ รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป
     @ เอกสารอื่นๆ
สมัครได้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนทุกแห่งและกศน.อำเภอท่าหลวง โทรศัพท์ 036646336

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร